Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'

Thời tiết

Thời tiết các vùng

Thống kê trang web

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 423
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 423
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189

Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế

Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-THH ngày 06/8/2015 của Cục trưởng Cục Tin học hóa, Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

Phòng Hệ thống thông tin

Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-THH ngày 06/8/2015 của Cục trưởng Cục tin học hóa, Phòng Hệ thống thông tin có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

Phòng Đầu tư-Tài chính

Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-THH ngày 06/8/2015 của Cục trưởng Cục tin học hóa, Phòng Đầu tư - Tài chính có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

Phòng Kế hoạch

Căn cứ Quyết định số 155/QĐ-THH ngày 06/8/2015 của Cục trưởng Cục Tin học hóa, Phòng Kế hoạch có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

Phòng Ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp

Phòng Ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp là đơn vị trực thuộc Cục Ứng dụng công nghệ thông tin có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng thực hiện công tác quản lý nhà nước liên quan đến các hoạt động triển khai thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Cục.

Phòng Ứng dụng công nghệ thông tin trong cộng đồng

Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-THH ngày 06/8/2015 của Cục trưởng Cục tin học hóa, Phòng Ứng dụng công nghệ thông tin trong cộng đồng có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

Văn phòng

Phòng Cở sở hạ tầng thông tin

Căn cứ Quyết định số 157/QĐ-THH ngày 06/8/2015 của Cục trưởng Cục Tin học hóa, Phòng Cơ sở hạ tầng thông tin có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25