Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'
Thời tiết các vùng

Thống kê

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 43
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 43
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189

Hưng Yên: Thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin 

Ngày 31/12/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 2720/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Theo đó, Trưởng Ban là ông Nguyễn Duy Hưng – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 03 Phó Trưởng ban gồm Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông (Thường trực), Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; 18 Ủy viên là đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Xây dựng, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh và các cấp có thẩm quyền, Ban Chỉ đạo có 04 nhiệu vụ trọng yếu: (1) Tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương, kế hoạch, cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển và ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước và các ngành, lĩnh vực trọng điểm của tỉnh; (2) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; (3) Cho ý kiến về các cơ chế chính sách, các kế hoạch, dự án lớn về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh; (4) Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh điều phối, đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch, dự án quan trọng có tính chất liên ngành về phát triển và ứng dụng CNTT; đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT và UBND tỉnh.

1716 Go top
từ mới


Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25