Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'

Thời tiết

Thời tiết các vùng

Thống kê trang web

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 425
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 425
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189

LÃNH ĐẠO CỤC TIN HỌC HÓA

                                   
                            

* Cục trưởng: TS. Nguyễn Thành Phúc

- Điện thoại: 04. 3537 8201 (máy lẻ. 408)       

- Fax: 04. 3537 8208

- E-mail: ntphuc@mic.gov.vn

* Nhiệm vụ của Cục trưởng Nguyễn Thành Phúc:

- Lãnh đạo, quản lý chung mọi hoạt động và công tác của Cục theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Lãnh đạo Bộ giao; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về mọi hoạt động của Cục theo quy định;

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Tổ chức, cán bộ; Tài chính, kế toán; Hợp tác quốc tế; Kế hoạch của Cục; Các dự án theo phân công; Bảo vệ chính trị nội bộ; Thi đua khen thưởng, Lịch sử truyền thống; Cải cách hành chính; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Phòng, chống tham nhũng và các công tác khác do Lãnh đạo Bộ giao;

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Phòng Đầu tư-Tài chính, Trung tâm Chính phủ điện tử, Ban Quản lý Dự án IFC - Hợp phần Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Tham gia các Ban, Ủy ban, Hội đồng theo các lĩnh vực có liên quan.

 

* Phó Cục trưởng: Ông Tạ Quang Nghĩa

- Điện thoại: 04. 3537 8205      

- Fax: 04. 3537 8208

- E-mail: tqnghia@mic.gov.vn

* Nhiệm vụ của Phó Cục trưởng Tạ Quang Nghĩa:

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: quốc phòng, an ninh; quy chế dân chủ; xây dựng chính quyền, tư pháp; tôn giáo; Thông tin; Công tác Công đoàn, Đoàn Thanh niên; Các dự án theo phân công;

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Văn phòng, Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế, Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT;

- Tham gia các Ban, Ủy ban, Hội đồng theo các lĩnh vực có liên quan. * Phó Cục trưởng: ThS. Phạm Văn Hải

- Điện thoại: 04. 3537 8201 (máy lẻ. 306)      

- Fax: 04. 3537 8208

- E-mail: pvhai@mic.gov.vn

* Nhiệm vụ của Phó Cục trưởng Phạm Văn Hải: 

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin; Khoa học, công nghệ; Các dự án theo phân công;

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Phòng Kế hoạch, Phòng Hệ thống thông tin, Trung tâm Chứng thực chữ ký số quốc gia;

- Tham gia các Ban, Ủy ban, Hội đồng theo các lĩnh vực có liên quan.

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25