Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'

Thời tiết

Thời tiết các vùng

Thống kê trang web

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 45
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 45
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189

Phòng Cở sở hạ tầng thông tin 

Căn cứ Quyết định số 157/QĐ-THH ngày 06/8/2015 của Cục trưởng Cục Tin học hóa, Phòng Cơ sở hạ tầng thông tin có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

CHỨC NĂNG:

Phòng Cơ sở hạ tầng thông tin là đơn vị thuộc Cục Tin học hóa có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng thực hiện công tác quản lý nhà nước về cơ sở hạ tầng và tài nguyên thông tin.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:       

1Nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình phát triển, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tài nguyên thông tin của quốc gia và của các tỉnh thành, Bộ, ngành.

2. Về cơ sở hạ tầng thông tin

a) Hướng dẫn, tổ chức phát triển, hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin trong cơ quan nhà nước.

b) Nghiên cứu, xây dựng các tiêu chí liên quan đến đánh giá cơ sở hạ tầng thông tin; tham gia công tác điều tra, khảo sát về cơ sở hạ tầng thông tin; tổng hợp, thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh đạo Cục.

c) Đề xuất phát triển dịch vụ về hạ tầng mạng phục vụ, truy cập và lưu trữ dữ liệu; đề xuất mô hình trung tâm tích hợp dữ liệu và thiết kế hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin điển hình, dùng chung.

3. Về tài nguyên thông tin

a) Tham mưu hướng dẫn việc thi hành pháp luật liên quan đến cơ sở dữ liệu quốc gia.

b) Hướng dẫn, điều phối, theo dõi, kiểm tra các hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác, bảo vệ và duy trì hệ thống các cơ sở dữ liệu quốc gia.

c) Xây dựng danh mục và quy chế khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia.

d) Nghiên cứu, đề xuất mô hình trao đổi thông tin quốc gia; triển khai hệ thống thông tin đầu mối kết nối, hỗ trợ truy nhập thuận tiện các cơ sở dữ liệu quốc gia.

đ) Triển khai, thúc đẩy việc khai thác, sử dụng, chia sẻ tài nguyên thông tin số giữa các cơ quan nhà nước.

e) Thẩm định thiết kế sơ bộ các dự án xây dựng cơ sở dữ liệu (cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương) trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Tin học hóa.

4. Về kiến trúc chuẩn hệ thống thông tin quốc gia

a) Xây dựng, duy trì, quản lý kiến trúc chuẩn hệ thống thông tin quốc gia (bao gồm chức năng, tính năng kỹ thuật các hệ thống thông tin).

b) Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc phát triển chính quyền điện tử các cấp để đề xuất, tham mưu cơ chế, chính sách hướng dẫn phổ biến, nhân rộng.

c) Nghiên cứu, xây dựng các quy hoạch, giải pháp, mô hình thiết kế thuộc kiến trúc chuẩn hệ thống thông tin quốc gia.

5. Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật liên quan đến cơ sở hạ tầng và tài nguyên thông tin.

6. Nghiên cứu về các vấn đề về bảo mật thông tin, toàn vẹn dữ liệu, liên thông quy trình nghiệp vụ và tương thích công nghệ khi kết nối, tích hợp cơ sở hạ tầng và tài nguyên thông tin của các cơ quan nhà nước.

7. Chủ trì hoặc tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và tài nguyên thông tin; đề xuất hệ thống giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông.

8. Tham gia thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế có liên quan tới các lĩnh vực cơ sở hạ tầng và tài nguyên thông tin.

9. Tham gia hướng dẫn, tập huấn, tuyên truyền về nội dung chuyên môn nghiệp vụ của Phòng cho các cơ quan, tổ chức.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

 LÃNH ĐẠO PHÒNG:

* Phụ trách phòng: ThS.Nguyễn Trọng Khánh

Điện thoại: 04.35378201

Email: ntkhanha@mic.gov.vn

1999 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25