Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'

Thời tiết

Thời tiết các vùng

Thống kê trang web

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 34
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 34
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189

Phòng Kế hoạch 

Căn cứ Quyết định số 155/QĐ-THH ngày 06/8/2015 của Cục trưởng Cục Tin học hóa, Phòng Kế hoạch có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

CHỨC NĂNG:

Phòng Kế hoạch là đơn vị trực thuộc Cục Tin học hóa có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1. Giúp Cục trưởng xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chiến lược, quy hoạch, chương trình quốc gia, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về ứng dụng công nghệ thông tin; tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch này sau khi được phê duyệt.

2. Làm đầu mối thẩm định, cho ý kiến góp ý đối với các kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm năm, hàng năm của các Bộ, ngành, địa phương.

3. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin.

4. Đề xuất và tổ chức triển khai các giải pháp phát triển Chính phủ điện tử gắn kết với cải cách hành chính.

5. Xây dựng, quản lý Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và tổ chức hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương xây dựng, áp dụng Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh.

6. Làm đầu mối thẩm định, cho ý kiến đối với các dự thảo Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh.

7. Hướng dẫn, đôn đốc triển khai đồng bộ các hệ thống thông tin tại các Bộ, ngành và địa phương.

8. Thẩm định, góp ý đối với các chiến lược, quy hoạch, đề án, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin theo phân công của Cục trưởng. 

9. Tham gia thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và      hợp tác quốc tế về ứng dụng công nghệ thông tin theo phân công của Cục trưởng.

10. Chủ trì thực hiện các đề án, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin theo  phân công của Cục trưởng.

11. Tham gia hướng dẫn, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ứng dụng công nghệ thông tin.

12. Là đầu mối của Cục thực hiện chức năng Cơ quan thường trực triển khai các Chương trình, kế hoạch quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

13. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách về ứng dụng công nghệ thông tin theo nhiệm vụ được giao.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.     

LÃNH ĐẠO PHÒNG:

*Trưởng phòng: Phó Cục trưởng, Trưởng phòng(kiêm nhiệm):ThS. Nguyễn Phú Tiến

Điện thoại: 04.35378201

Email: nptien@mic.gov.vn

 * Phó trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thanh Thảo

Điện thoại: 04.35378201

Email: ntthao@mic.gov.vn

 * Phó trưởng phòng: ThS. Trần Kiên

Điện thoại: 04.35378201

Email: kientran@mic.gov.vn

2083 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25