Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'

Thời tiết

Thời tiết các vùng

Thống kê trang web

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 67
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 67
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189

Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế 

Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-THH ngày 06/8/2015 của Cục trưởng Cục Tin học hóa, Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

CHỨC NĂNG:

Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế là đơn vị thuộc Cục Tin học hóa có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng thực hiện công tác tổ chức, tổng hợp, quản lý hoạt động thông tin và tư liệu về ứng dụng công nghệ thông tin, đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và hoạt động hợp tác quốc tế trong phạm vi quản lý của Cục.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1. Tổ chức, đảm bảo thông tin cho trang/cổng thông tin điện tử của Cục, Ban Điều hành và của Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin;

2. Hướng dẫn, tổ chức đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; hướng dẫn, đánh giá, triển khai các giải pháp nâng cao mức độ sử dụng và hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với các dịch vụ công trực tuyến;

3. Tổ chức thống kê, thu thập, tổng hợp số liệu, phân tích dự báo về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng các báo cáo tổng hợp, thống kê về ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định;

4. Xây dựng hoặc tham gia xây dựng và quản lý hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý của Cục;

5. Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế của Cục; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch sau khi được Cục trưởng phê duyệt;

6. Tổ chức công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế. Làm đầu mối tổ chức,    tham gia, theo dõi và đôn đốc thực hiện các chương trình, dự án, hội nghị quốc tế mà Cục tham gia;

7. Chuẩn bị và đề xuất, thực hiện các thủ tục cử nhân sự ra nước ngoài công tác, học tập, tham quan, khảo sát trong phạm vi quản lý của Cục;

8. Tổ chức thực hiện các chương trình hướng dẫn, tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin cho cá nhân, tổ chức bằng hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua mạng Internet;

9. Tổ chức hoặc tham gia tổ chức các sự kiện, hội thảo, trao đổi cung cấp thông tin, tài liệu trên các phương tiện truyền thông và các hoạt động hỗ trợ khác nhằm thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin;

10. Xây dựng hoặc tham gia xây dựng, tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin theo chức năng của Phòng;

11. Chủ trì, phối hợp tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ của Cục;

12. Chủ trì hoặc tham gia thực hiện các chương trình, đề án, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin theo sự phân công của Cục trưởng;

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

LÃNH ĐẠO PHÒNG:

* Trưởng phòng: TS. Lê Quốc Hưng

Điện thoại: 04.35378201

Email: lqhung@mic.gov.vn

 * Phó trưởng phòng: ThS. Nguyễn Huy Kháng

 Điện thoại: 04.35378201

Email: nhkhang@mic,gov.vn

1884 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25