Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'

Thời tiết

Thời tiết các vùng

Thống kê trang web

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 2
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 2
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189

Phòng Ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp 

Phòng Ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp là đơn vị trực thuộc Cục Ứng dụng công nghệ thông tin có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng thực hiện công tác quản lý nhà nước liên quan đến các hoạt động triển khai thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Cục.

Phòng Ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp có nhiệm vụ, quyền hạn tại Quyết định số 148/QĐ-ƯDCNTT ngày 29/6/2011 của Cục trưởng Cục Ứng dụng công nghệ thông tin:

1. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, chương trình và kế hoạch thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp.

2. Chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án và dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp đã được phê duyệt.

3. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các chính sách, biện pháp khuyến khích đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ hỗ trợ thương mại điện tử; phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển công nghệ thông tin và truyền thông, gắn kết phát triển thương mại điện tử với Chính phủ điện tử.

4. Chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin cho doanh nghiệp bằng hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp.

5. Chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp thông qua việc tổ chức sự kiện, hội thảo, trao đổi cung cấp thông tin, tài liệu trên các phương tiện truyền thông và các hoạt động hỗ trợ khác.

6. Tổ chức hoặc tham gia điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp theo định kỳ và thường niên; tổ chức đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của doanh nghiệp trên các địa phương.

7. Chủ trì, phối hợp tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ của Cục.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

* Lãnh đạo phòng:

* Trưởng phòng: Th.S Phạm Quang Hiếu

Điện thoại: 04. 37821765;

Email: pqhieu@mic.gov.vn

* Phó Trưởng phòng: 

Điện thoại: 

Email: 

1912 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25