Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'

Thời tiết trang Tin tổng hợp

Thời tiết các vùng

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 7
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 7
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189

Thừa Thiên Huế: Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cũng nhấn mạnh, kết quả cải cách hành chính là cơ sở để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước tại các cơ quan, đơn vị , địa phương trên địa bàn tỉnh và là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tổ chức, cá nhân.

Với mục đích khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong công tác cải cách hành chính của tỉnh. Đồng thời tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Ngày 18/12/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện 04 nội dung chính: (1) Chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính, ứng dụng CNTT và ISO tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý; (2) Trực tiếp chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ và làm Trưởng các Ban chỉ đạo liên quan đế công tác cải cách hành chính gắn liền với ứng dụng CNTT và ISO tại cơ quan, đơn vị, địa phương; (3) Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể trên cơ sở nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; bố trí ngân sách, đảm bảo cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết để triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính, ứng dụng CNTT và ISO theo kế hoạch đề ra; (4) Tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau: Triển khai Đề án vị trí việc làm; nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Chính phủ; Triển khai thực hiện đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 7/10/2015 của UBND tỉnh; Thường xuyên rà soát, công bố sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và thực hiện chuẩn hóa, công khai thủ tục hành chính.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cũng nhấn mạnh, kết quả cải cách hành chính là cơ sở để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước tại các cơ quan, đơn vị , địa phương trên địa bàn tỉnh và là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tổ chức, cá nhân.

2116 Go top
từ mới
Bình chọn
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25